Stowarzyszenie Effatha - sekty, zagrożenia wiary, apologetyka
www.effatha.org.pl
Jan Paweł II o sektachApologetyka

Wstecz

Didache czyli Nauka Dwunastu Apostołów

     Jednym z najstarszych dzieł chrześcijańskich jest "Didache", czyli nauka Dwunastu Apostołów. Ten naj starszy chrześcijański podręcznik religii pochodzi z I wieku, a wielu uczonych uważa nawet że "Didache" jest wcześniesze od niektórych Ksiqg NT. Za datę jego powstania przyjmujq 58 rok. Tak więc powstało ono u kolebki Kościoła Chrystusowego, Podobieństwa niektórych wersetów "Didache" z Pismem Świętym świadczq o wspólnej Dość często słyszymy wypowiedzi braci odłączonych, w tym świadków Jehowy i adwentystów, że kapłani rzymsko-katoliccy, siostry zakonne winni się żenić i za mąż wychodzić. Na poparcie swojego myślenia przytaczają tekst: "Biskup powinien być nienaganny, mąż jednej żony" (1 Tm 3:2).

W tym względzie zadziwia brak zauważenia przez nich kolejności w powyższym tekście. Wpierw jest, że "powinien być nienaganny", a dopiero później "mąż jednej żony". Nie ma tu stwierdzenia, że musi mieć żonę. Gdy temat ten rozważymy obiektywnie, opierając się na wielu tekstach biblijnych a nie na jednym, to zauważymy, że celibat - bezżenność ma uzasadnienie w Piśmie św.

Pan Jezus powiada - czytamy w Ewangelii wg św. Mateusza, że "są i tacy, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje" (Mt 19:10-12). Jak widać, niektórzy mają z tym trudności, by to pojąć.

Wiemy, że Piotr miał żonę i teściową, które opuścił, o czym informuje ewangelista św. Mateusz (por. Mt 8:4). Ap. Piotr. zapytał Jezusa: Oto opuściliśmy wszystko i cóż otrzymamy? Na to P. Jezus odpowiedział: "Nikt nie opuszcza domu, żony, by nie otrzymał więcej teraz, a w wieku przyszłym życia wiecznego" (Łk 18:29-30). A więc wskazana jest bezżenność dla wyższych celów. Stąd, kto kocha bardziej ojca, matkę z pewnością i żonę, nie jest Mnie godzien (por. Mt 10:37). Z powodu poślubienia żony, zaproszony nie mógł przyjść na ucztę (por. Łk 14,20), dlatego nie skosztuje mojej uczty - mówi Pan. Jezus sam pozostał wolny, nie zawierając związku małżeńskiego, a jeden z umiłowanych Jego uczniów - Jan, też nie był żonaty.

Św. Paweł uzupełnia powyższe teksty pisząc: "Dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą" (1 Kor 7:2), dalej wywodzi: "Nie mam zaś nakazu Pańskiego co do dziewic" (w.25) i uściśla: "Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy PANA, o to, jak by się przypodobać PANU. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta; niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy PANA, o to, by była święta i ciałem i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by przypodobać się mężowi" (1 Kor 7:34-35). Ponadto św. Paweł poucza, że ciało dąży do czego innego niż duch (por. Gal 5:17) i zaleca, by ciału nie dogadzać (Rz 13:14), bo jest świątynią Boga i Duch Boży mieszka w nas (1 Kor 3:16-17; 6:19-20). Zwyczaj celibatu utrwalił się w Kościele rzymsko-katolickim od pierwszych wieków chrześcijańskich, zaś w Kościele Wschodnim: prawosławnym i greko-katolickim kapłani mogą się żenić, ale nie muszą. Jeśli ktoś zawiera związek małżeński, to przed przyjęciem święceń kapłańskich, a w wypadku śmierci żony nie może ponownie zawrzeć związku małżeńskiego. Należy mieć świadomość, że wielu przeciwników atakuje Kościół, gdy podnosi temat celibatu budząc jednocześnie wątpliwości w sercach ludzi nie znających tego zagadnienia.

Czy osoba pełnoletnia, świadomie wybierająca z własnej woli życie zakonne, kapłańskie w celibacie, przechodząca przez różne stopnie formacji, może mieć pretensje do swego powołania, do tego co wybrała? Pismo św. nie nakazuje celibatu, ale ukazuje wyższość tego stanu oddania się Panu. Ten zaś, kto łączy się z Panem, jest z NIM jednym duchem.

Tadeusz Jachymek

Artykuł pochodzi z czasopisma "EFFATHA-Otwórz się!" nr 8/1991 r.; str.7-8.© Wszelkie prawa zastrzeżone 2001-2009

Stowarzyszenie EFFATHA
e-mail: info@effatha.org.pl

Ostatnio aktualizowane: 27.06.2005
Strona istnieje od: 15.10.2001